You Earned EITC Philly

តើអ្នកបានខកខានឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានរហូតដល់ទៅ $6,318 ត្រឡប់មកវិញ? កុំបារម្ភ។ អ្នកនៅតែអាចកែប្រែការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកជាមួយនឹងចំណូលទទួលបានឥណទានពន្ធសហព័ន្ធ។

​យល់​ពីប្រាក់ EITC

ទទួលបានរហូតដល់ $6,318 ត្រឡប់មកវិញនៅពេលបង់ពន្ធរបស់អ្នកនៅឆ្នាំនេះ!

នោះជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនត្រឡប់ចូលហៅប៉ៅរបស់អ្នកវិញ! ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ យ៉ាងតិច 25 ឆ្នាំ និងក្រោម 65 ឆ្នាំ ឬមានកូនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកអាចមានសិទ្ធសម្រាប់ឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលរកបានរបស់សហព័ន្ធ (EITC) ។ EITC គឺជាឥណទានដែលអាចសងត្រលប់មកវិញបានសម្រាប់បុគ្គល និងគ្រួសារដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $6,318 ក្នុងការប្រកាសបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលម្ដង។ EITC មិនរាប់ថាជាប្រាក់ចំណូលឡើយ។ ដូច្នេះមិនថាអ្នកទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញប៉ុណ្ណានោះទេ អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលអ្នកត្រូវបានគេចុះឈ្មោះចូលរួម។

កាលពីឆ្នាំមុនៗ ប្រជាជន Philadelphia ច្រើនជាង 197,000 បានទទួលប្រាក់ EITC ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាង 40,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះដែលមានសិទិ្ធ មិនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើឡើយ ដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាង 100 លានដុល្លារមិនត្រូវបានដក។ ហើយទឹកប្រាក់ដែលប្រគល់ត្រឡប់មកវិញជាមធ្យមគឺ $2,500 ។ វាគឺជាប្រាក់របស់អ្នក។ ដូច្នេះនេះជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដែលត្រូវទទួលបានប្រាក់មកវិញ។ វិបសាយនេះនឹងជួយដល់អ្នក៖

 • ស្វែងយល់ថាតើ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណា
 • គណនាចំនួនឥណទានពន្ធអតិបរមា
 • ស្វែងរកអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នកបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទាមទារឥណទានពន្ធរបស់អ្នក

វិធានមូលដ្ឋានស្តីពីសិទ្ធិទទួលបាន

អ្នក ប្តី/ប្រពន្ធអ្នក និងកូនដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ ដែលអ្នកសរសេរលើលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ត្រូវតែមានលេខសន្តិសុខសង្គម ដែលនៅមានសុពលភាព។

ស្ថានភាពការដាក់លិខិតប្រកាស

អ្នកមិនអាចទាមទារប្រាក់ EITC បានទេ ប្រសិនបើស្ថានភាពដាក់លិខិតប្រកាសរបស់អ្នក គឺរៀបការ ដាក់លិខិតប្រកាសដោយឡែក ប៉ុន្តែ អ្នកអាចទាមទារប្រាក់ EITC ក្នុងករណីដែលអ្នក៖

 • បានរៀបការរួច ការដាក់ពាក្យរួមគ្នា
 • មេគ្រួសារ
 • មេម៉ាយ/ពោះម៉ាយដែលមានសិទ្ធិ
 • នៅលីវ

តើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមដែរឬទេ?

សម្រាប់សេចក្តីលម្អិតពេញលេញអំពីឥណទានពន្ធចំណូលរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ និងចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែលឥណទានពន្ធចំណូលនេះ អាចមានសម្រាប់អ្នក ឬគ្រួសាររបស់អ្នក សូមធ្វើដំណើរទៅ U.S. Internal Revenue Service

មានដែនកម្រិតលើចំនួនប្រាក់ ដែលអ្នកអាចរកបានក្នុងឆ្នាំពន្ធ 2017 ហើយនៅតែមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានប្រាក់ EITC។ ហើយ មានវិធីពីរយ៉ាង ដែលអ្នកអាចរកបានចំណូល៖

 • អ្នកអាចធ្វើការឲ្យអ្នកណាម្នាក់ ដែលបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នក ឬ
 • អ្នកអាចជាម្ចាស់ ឬដំណើរការអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន។

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយផ្អែកលើការដាក់ស្ថានភាពគ្រួសារ

គ្មាន
$15,010
$20,600
$510
​មួយ​
$39,617
$45,207
$3,400
ពីរ​នាក់​
$45,007
$50,597
$5,616
​បីនាក់ ឬ​លើស​នេះ
$48,340
$53,930
$6,318

ចំណូលវិនិយោគអតិបរមា

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណូលពីការវិនិយោគ ចំណូលត្រូវមានចំនួន $3,400 ឬតិចជាងនេះ ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកនៃកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់ចំណូល ក្នុងតារាងខាងលើ។

គណនា​ប្រាក់ EITC

Calculate your EITC

Tax Year 2017 Estimator

$

​​រក​​ប្រាក់ EITC

ដោយឥឡូវនេះ អ្នកដឹងពីចំនួនប្រាក់បន្ថែម ដែលអាចបានមកអ្នក អ្នកក៏គួរតែដឹងផងដែរថា មានអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នករៀបចំពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទូទាំងទីក្រុង Philadelphia។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីជំនួយរៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ រាប់ទាំងទីតាំង ម៉ោងប្រតិបតិ្តការ កន្លែងដែលផ្តល់សេវាណាត់ជួប ឬសេវាបញ្ជូន និងព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត សូមចុច តំណ ខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា អ្នកមិនត្រូវការជំនួយទេ ហើយងាយស្រួលរៀបចំលិខិតប្រកាសខ្លួនឯង សូមប្រើប្រាស់ទម្រង់ឥតគិតថ្លៃពី IRS។ ទាញយកទម្រង់នៅទីនេះ

ទទួល​បាន​ជំនួយ​នៅ​​​ទីតាំង​រៀប​ចំ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ទីក្រុង​ Philadelphia​ ដែល​នៅ​ក្បែរ​អ្នក។

 • District 1199C Training Fund

  100 S. Broad St., Philadelphia, PA 19102

  English

  Walk-in & Drop-off

  10th Floor, 1199C members only


  Open:
  • Wed.: 3:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Municipal Services Building

  1401 JFK Boulevard, Philadelphia, PA 19102

  English

  Drop-off only


  Open:
  • Mon., Tue., Thu., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Philadelphia Chinatown Development Corporation

  301 N. 9th St., Philadelphia, PA 19107

  English, 繁體中文

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Sat.-Sun.: 9 a.m.–5 p.m.
   Last client admitted at 3:30pm - Closed 3/3-3/4

 • SEPTA Suburban Station

  800-209-2914

  16th Street and JFK Blvd., Philadelphia, PA

  English

  Walk-in & Appointments

  At the entrance to Regional Rail Tracks 1 & 2 (across from SEPTA Information Desk); Opens January 29, 2018; Closed on 3/30 (Good Friday)


  Open:
  • Mon.: 10 a.m.–5 p.m.
  • Tue. & Wed.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • The Domb Center - Center City Super Site

  1435 Walnut Street, Phila. PA 19102

  English

  (Entrance on 15 street)


  Open:
  • Mon.–Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Women in Transition (WIT)

  215-564-5301

  718 Arch Street, Suite 401N, Philadelphia, PA 19106

  English

  Walk-in & Appointments

  Opens February 6, 2018


  Open:
  • Tue. & Wed.: 3 p.m.–6 p.m.

 • Crozer Library

  610-494-3454

  620 Engle St., Chester, PA

  English

  Date Site Opens: Wednesday January 31, 2018


  Open:
  • Wed. & Thur.: 4:30 p.m.–7:30 p.m.

 • PathWays PA Main Office

  610-543-5022

  1300 East MacDade Boulevard, Folsom, PA

  English

  Date Site Opens: Monday January 22, 2018. Closed on 3/30.


  Open:
  • Mon., Tue., & Thur.: 1 p.m.–8 p.m.
  • Wed. & Fri.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Sat.: 9:30 a.m.–2 p.m.

 • State Rep Margo Davidson Office

  1500 Garrett Rd., Upper Darby, PA 19082

  English

  Appointments

  Appointments Only Call 610-259-7016


  Open:
  • Wed.: 5 p.m.–7 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • CareerLink Northwest

  5847 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon.–Wed.: 4 .pm.–8 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Indochinese-American Council

  4934-36 Old York Rd., Philadelphia, PA 19141

  English, Español, Việt

  Appointments


  Open:
  • Mon., Wed. Evening, Sat.
   Appointments Only - Call 215-457-0272

 • Martin Luther King H.S.

  6100 Stenton Ave., Philadelphia, PA 19138

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon. & Wed.: 3:15 p.m.–5:15 p.m.
  • Fri.: 9 a.m.–6 p.m.
   4/13 only
  • Sat.: 9 a.m.–11:30 p.m.

 • Ceiba

  174 W Diamond St., Philadelphia, PA 19122

  English, Español

  Opens 1/26/2018


  Open:
  • Fri. & Sat.: 9:30 a.m.–5 p.m.

 • CADCOM

  113 E. Main St., Norristown, PA 19401

  English

  Appointments


  Open:
  • Mon.-Thu.: 4:45 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • CADCOM-Willow Grove CDC

  210 Cedar Ave., Willow Grove, PA 19090

  English

  Appointments


  Open:
  • Tue. & Thu.: 4:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Family Services-Eagleville

  3125 Ridge Pike, Eagleville, PA 19403

  English

  Appointments


  Open:
  • Thu.: 5 p.m.–8 p.m.

 • Family Services-Pottstown

  1976 E. High St., Pottstown, PA 19464

  English

  Appointments


  Open:
  • Mon. & Tue.: 5 p.m.–8 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Indian Valley Public Library

  100 E Church Ave, Telford, PA 18969

  English


  Open:
  • Mon. & Wed.: 12 p.m.–6 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Temple University-Ambler

  580 Meetinghouse Rd., Ambler, PA 19002

  English


  Open:
  • Sat.: 1 p.m.–5 p.m.

 • Mt. Vernon Manor Neighborhood Advisory Committee (NAC) Mantua Haverford Community Center

  631 N. 39th Street, Philadelphia, PA 19104

  English

  Walk-in & Appointments

  Call Lorraine Gomez at 215-475-9492; Open January 23, 2018 to April 13, 2018; Closed Good Friday, March 30


  Open:
  • Tue.,Wed.,Thu.: 3 p.m.–6 p.m.
  • Fri.: 7 a.m.–10 a.m.
   Appointments only

 • HACE Business & Visitor Center

  2708 N. 5th St., Philadelphia, PA 19133

  English, Español

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Tue. & Thu.: 10 a.m.–4 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Municipal Services Building

  2741 N. 22nd St., Philadelphia, PA 19132

  English

  Drop-off only


  Open:
  • Mon., Tue., Thu., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • North Central Financial Center

  1415 N. Broad St., Philadelphia, PA 19122

  English, Español, 繁體中文

  Walk-in & Drop-off

  Suite 222


  Open:
  • Mon.-Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Northeast Super Site

  2113 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19152

  English, Albanian, Turkish, Русский, Español

  Walk-in & Drop-off

  Near The Gap


  Open:
  • Mon.–Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Dixon House

  1920 S. 20th St., Philadelphia, PA 19146

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon. & Wed.: 5 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • United Communities

  2029 S. 8th St., Philadelphia, PA 19148

  English, Burmese, Việt, Indonesian

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Tue. & Thu.: 3 p.m.–7 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Ebenezer Church

  5649 Christian St., Philadelphia, PA 19143

  English

  Walk-in


  Open:
  • Mon. & Tue.: 12 p.m.–6 p.m.
  • Wed. & Thu.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Mon. & Tue.: 9 a.m.–2 p.m.

 • ACHIEVEability

  21 S 60th St., Philadelphia, PA 19139

  English

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Tue. & Thu.: 9 a.m.–7 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Mount Pisgah A.M.E. Church

  428 N. 41st St., Philadelphia, PA 19104

  English, 繁體中文

  Walk-in & Drop-off


  Open:
  • Mon.: 2 p.m.–7:30 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Parkside Association of Philadelpahia

  1719 N. 52nd St., Philadelphia, PA 19131

  English

  Suite G / Opening Fri. 2/2/18


  Open:
  • Mon. & Wed.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Free Library of Philadelphia Walnut West Branch

  800-209-2914

  201 South 40th Street, Philadelphia, PA 19104

  English

  Walk-in & Appointments

  Opens January 27, 2018; Closed 2/17 & 3/17


  Open:
  • Sat.: 10:30 a.m.–4 p.m.

 • Florence Township Public Library

  609-447-0077

  1350 Hornberger Ave., Roebling, NJ 08554

  English

  Appointments

  Sign-up online at http://vita.sawka.org


  Open:
  • Mon.
   01/29/2018 - 04/08/2018

 • Maple Shade Library

  609-447-0077

  200 Stiles Ave., Maple Shade, NJ 08052

  English

  Appointments

  Sign-up online at http://vita.sawka.org


  Open:
  • Mon.
   01/29/2018 - 04/08/2018

 • Tabernacle Baptist Church

  150 E. Second Street, Burlington City, NJ 08016

  English

  Walk-In

  Rev. Dr. Cory L. Jones Sr. Pastor


  Open:
  • Mon. & Wed.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Cathedral Kitchen - Single Stop

  1514 Federal Street, Camden, NJ 08105

  English

  Walk-In


  Open:
  • Mon.: 2 p.m.–6 p.m.
  • Wed.: 2 p.m.–6 p.m.

 • Rutgers University - Nilsa I. Cruz-Perez Downtown Branch Camden County Library

  310 North 5th Street, Camden, NJ 08102

  English

  Walk-In

  Intake: One (1) hour prior to start time / closed March 10th, 14th, 16th, 17th, 30th, & 31th


  Open:
  • Wed.: 4 p.m.–7 p.m.
  • Fri.: 1 p.m.–5 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Voorhees Camden County Library

  203 Laurel Road, Voorhees, NJ 08043

  English

  Walk-In


  Open:
  • Thu.: 11 a.m.–7:30 p.m.

​ទទួល​បាន​ប្រាក់ EITC

នេះជារបៀបទាមទារប្រាក់ EITC របស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកគួរយកមកជាមួយ។

អ្នកមិនអាចទទួលបាន EITC របស់អ្នកបានទេលុះត្រាតែអ្នកប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធសហព័ន្ធ និងទាមទារយកវា។ មុនពេលអ្នកទៅរកទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងរៀបចំពន្ធឥតគិតថ្លៃរបស់ Philadelphia នានា សូម យកព័ត៌មានខាងក្រោមមកជាមួយអ្នកដើម្បីធានាថា ការប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យមិនឱ្យហួសថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2018 ឡើយ។

 • ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម លិខិតបញ្ជាក់លេខសន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបញ្ជាក់ពីមនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នកសរសេរឈ្មោះលើលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។
 • ថ្ងៃកំណើតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នករាយក្នុងលិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នក។
 • ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធឆ្នាំមុន។
 • របាយការណ៍ចំណូលទាំងអស់ ដូចជាទម្រង់ W-2 និង 1099 សំណងសន្តិសុខសង្គម និងភាពគ្មានការងារធ្វើ ព្រមទាំងរបាយការណ៍ដទៃទៀត ដូចជា ប្រាក់សោធនិវត្ត ប័ណ្ណភាគហ៊ុន ផលប្រយោជន៍ និងឯកសារដទៃទៀតដែលបង្ហាញពីការកាត់ទុកពន្ធ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបើកអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន សូមប្រមូលកំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់របស់អ្នក។
 • កំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់ ដូចជា ថ្លៃសាលា ការប្រាក់បញ្ចាំ ឬពន្ធអចលនទ្រព្យ។
 • លេខផ្លូវធនាគារ និងលេខគណនីដើម្បីដាក់បញ្ញើប្រាក់បង្វិលវិញ ទាំងឡាយដោយផ្ទាល់។
 • ព័ត៌មានថែទាំកូនក្នុងបន្ទុក ដូចជា ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកថែទាំដែលបានប្រាក់ឈ្នួល និងលេខសន្តិសុខសង្គម ឬលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធដទៃទៀតរបស់ពួកគេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Health Insurance Marketplace សូមប្រើទម្រង់ 1095-A , Health Insurance Marketplace Statement។

Download Informational Flier (PDF , 1MB)

នោះជាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវមាន។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសិទ្ធិ សូមទៅ និងទាមទារឥណទានពន្ធប្រាក់លើចំណូលដែលរកបានរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិ! វាគឺជាប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នកទទួលបានវា។ ហើយត្រូវចាំថា អ្នកអាចទទួលបានជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីរៀបចំប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធ ប្រចាំឆ្នាំ 2017 បើទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន EITC ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពី EITC សហព័ន្ធ សូមចូលមើលសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។