You Earned EITC Philly

តើអ្នកបានខកខានឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានរហូតដល់ទៅ $6,557 ត្រឡប់មកវិញ? កុំបារម្ភ។ អ្នកនៅតែអាចកែប្រែការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកជាមួយនឹងចំណូលទទួលបានឥណទានពន្ធសហព័ន្ធ។

​យល់​ពីប្រាក់ EITC

ទទួលបានរហូតដល់ $6,557 ត្រឡប់មកវិញនៅពេលបង់ពន្ធរបស់អ្នកនៅឆ្នាំនេះ!

នោះជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនត្រឡប់ចូលហៅប៉ៅរបស់អ្នកវិញ! ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ យ៉ាងតិច 25 ឆ្នាំ និងក្រោម 65 ឆ្នាំ ឬមានកូនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកអាចមានសិទ្ធសម្រាប់ឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលរកបានរបស់សហព័ន្ធ (EITC) ។ EITC គឺជាឥណទានដែលអាចសងត្រលប់មកវិញបានសម្រាប់បុគ្គល និងគ្រួសារដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $6,557 ក្នុងការប្រកាសបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលម្ដង។ EITC មិនរាប់ថាជាប្រាក់ចំណូលឡើយ។ ដូច្នេះមិនថាអ្នកទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញប៉ុណ្ណានោះទេ អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលអ្នកត្រូវបានគេចុះឈ្មោះចូលរួម។

កាលពីឆ្នាំមុនៗ ប្រជាជន Philadelphia ច្រើនជាង 188,000 បានទទួលប្រាក់ EITC ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាង 45,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះដែលមានសិទិ្ធ មិនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើឡើយ ដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាង 131 លានដុល្លារមិនត្រូវបានដក។ ហើយទឹកប្រាក់ដែលប្រគល់ត្រឡប់មកវិញជាមធ្យមគឺ $2,500 ។ វាគឺជាប្រាក់របស់អ្នក។ ដូច្នេះនេះជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដែលត្រូវទទួលបានប្រាក់មកវិញ។ វិបសាយនេះនឹងជួយដល់អ្នក៖

 • ស្វែងយល់ថាតើ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណា
 • គណនាចំនួនឥណទានពន្ធអតិបរមា
 • ស្វែងរកអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នកបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទាមទារឥណទានពន្ធរបស់អ្នក

វិធានមូលដ្ឋានស្តីពីសិទ្ធិទទួលបាន

អ្នក ប្តី/ប្រពន្ធអ្នក និងកូនដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ ដែលអ្នកសរសេរលើលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ត្រូវតែមានលេខសន្តិសុខសង្គម ដែលនៅមានសុពលភាព។

ស្ថានភាពការដាក់លិខិតប្រកាស

អ្នកមិនអាចទាមទារប្រាក់ EITC បានទេ ប្រសិនបើស្ថានភាពដាក់លិខិតប្រកាសរបស់អ្នក គឺរៀបការ ដាក់លិខិតប្រកាសដោយឡែក ប៉ុន្តែ អ្នកអាចទាមទារប្រាក់ EITC ក្នុងករណីដែលអ្នក៖

 • បានរៀបការរួច ការដាក់ពាក្យរួមគ្នា
 • មេគ្រួសារ
 • មេម៉ាយ/ពោះម៉ាយដែលមានសិទ្ធិ
 • នៅលីវ

តើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមដែរឬទេ?

សម្រាប់សេចក្តីលម្អិតពេញលេញអំពីឥណទានពន្ធចំណូលរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ និងចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែលឥណទានពន្ធចំណូលនេះ អាចមានសម្រាប់អ្នក ឬគ្រួសាររបស់អ្នក សូមធ្វើដំណើរទៅ U.S. Internal Revenue Service

មានដែនកម្រិតលើចំនួនប្រាក់ ដែលអ្នកអាចរកបានក្នុងឆ្នាំពន្ធ 2019 ហើយនៅតែមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានប្រាក់ EITC។ ហើយ មានវិធីពីរយ៉ាង ដែលអ្នកអាចរកបានចំណូល៖

 • អ្នកអាចធ្វើការឲ្យអ្នកណាម្នាក់ ដែលបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នក ឬ
 • អ្នកអាចជាម្ចាស់ ឬដំណើរការអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន។

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ 2019 ដោយផ្អែកលើការដាក់ស្ថានភាពគ្រួសារ

គ្មាន
$15,570
$21,370
$529
​មួយ​
$41,094
$46,884
$3,526
ពីរ​នាក់​
$46,703
$52,493
$5,828
​បីនាក់ ឬ​លើស​នេះ
$50,162
$55,952
$6,557

ចំណូលវិនិយោគអតិបរមា

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណូលពីការវិនិយោគ ចំណូលត្រូវមានចំនួន $3,600 ឬតិចជាងនេះ ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកនៃកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់ចំណូល ក្នុងតារាងខាងលើ។

គណនា​ប្រាក់ EITC

Calculate your EITC

Tax Year 2019 Estimator

$

​​រក​​ប្រាក់ EITC

ដោយឥឡូវនេះ អ្នកដឹងពីចំនួនប្រាក់បន្ថែម ដែលអាចបានមកអ្នក អ្នកក៏គួរតែដឹងផងដែរថា មានអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នករៀបចំពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទូទាំងទីក្រុង Philadelphia។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីជំនួយរៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ រាប់ទាំងទីតាំង ម៉ោងប្រតិបតិ្តការ កន្លែងដែលផ្តល់សេវាណាត់ជួប ឬសេវាបញ្ជូន និងព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត សូមចុច តំណ ខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា អ្នកមិនត្រូវការជំនួយទេ ហើយងាយស្រួលរៀបចំលិខិតប្រកាសខ្លួនឯង សូមប្រើប្រាស់ទម្រង់ឥតគិតថ្លៃពី IRS។ ទាញយកទម្រង់នៅទីនេះ

EITC free tax preparation sites closed until further notice.

In light of ongoing concerns about COVID-19, the 27 free tax preparation sites associated with the City of Philadelphia’s Federal Earned Income Tax Credit (EITC) campaign are now closed until further notice. Out of an abundance of caution for residents, we are taking the steps with our tax preparation partners - Campaign for Working Families and Ceiba - to minimize health risks at this time. The Philadelphia Department of Revenue will continue to share updates via its social media channels, and encourages all Philadelphians to receive City notifications by texting COVIDPHL to 888-777. You can still file for free in the absence of an open tax prep site by going to MyFreeTaxes.com.

​ទទួល​បាន​ប្រាក់ EITC

នេះជារបៀបទាមទារប្រាក់ EITC របស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកគួរយកមកជាមួយ។

អ្នកមិនអាចទទួលបាន EITC របស់អ្នកបានទេលុះត្រាតែអ្នកប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធសហព័ន្ធ និងទាមទារយកវា។ មុនពេលអ្នកទៅរកទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងរៀបចំពន្ធឥតគិតថ្លៃរបស់ Philadelphia នានា សូម យកព័ត៌មានខាងក្រោមមកជាមួយអ្នកដើម្បីធានាថា ការប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យមិនឱ្យហួសថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2020 ឡើយ។

 • ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម លិខិតបញ្ជាក់លេខសន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបញ្ជាក់ពីមនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នកសរសេរឈ្មោះលើលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។
 • ថ្ងៃកំណើតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នករាយក្នុងលិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នក។
 • ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធឆ្នាំមុន។
 • របាយការណ៍ចំណូលទាំងអស់ ដូចជាទម្រង់ W-2 និង 1099 សំណងសន្តិសុខសង្គម និងភាពគ្មានការងារធ្វើ ព្រមទាំងរបាយការណ៍ដទៃទៀត ដូចជា ប្រាក់សោធនិវត្ត ប័ណ្ណភាគហ៊ុន ផលប្រយោជន៍ និងឯកសារដទៃទៀតដែលបង្ហាញពីការកាត់ទុកពន្ធ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបើកអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន សូមប្រមូលកំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់របស់អ្នក។
 • កំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់ ដូចជា ថ្លៃសាលា ការប្រាក់បញ្ចាំ ឬពន្ធអចលនទ្រព្យ។
 • លេខផ្លូវធនាគារ និងលេខគណនីដើម្បីដាក់បញ្ញើប្រាក់បង្វិលវិញ ទាំងឡាយដោយផ្ទាល់។
 • ព័ត៌មានថែទាំកូនក្នុងបន្ទុក ដូចជា ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកថែទាំដែលបានប្រាក់ឈ្នួល និងលេខសន្តិសុខសង្គម ឬលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធដទៃទៀតរបស់ពួកគេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Health Insurance Marketplace សូមប្រើទម្រង់ 1095-A , Health Insurance Marketplace Statement។

នោះជាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវមាន។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសិទ្ធិ សូមទៅ និងទាមទារឥណទានពន្ធប្រាក់លើចំណូលដែលរកបានរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិ! វាគឺជាប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នកទទួលបានវា។ ហើយត្រូវចាំថា អ្នកអាចទទួលបានជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីរៀបចំប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធ ប្រចាំឆ្នាំ 2019 បើទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន EITC ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពី EITC សហព័ន្ធ សូមចូលមើលសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។