You Earned EITC Philly

តើអ្នកបានខកខានឱកាសរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានរហូតដល់ទៅ $6,431 ត្រឡប់មកវិញ? កុំបារម្ភ។ អ្នកនៅតែអាចកែប្រែការត្រឡប់មកវិញរបស់អ្នកជាមួយនឹងចំណូលទទួលបានឥណទានពន្ធសហព័ន្ធ។

Tell us your EITC story for a chance at $100.

​យល់​ពីប្រាក់ EITC

ទទួលបានរហូតដល់ $6,431 ត្រឡប់មកវិញនៅពេលបង់ពន្ធរបស់អ្នកនៅឆ្នាំនេះ!

នោះជាប្រាក់យ៉ាងច្រើនត្រឡប់ចូលហៅប៉ៅរបស់អ្នកវិញ! ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ យ៉ាងតិច 25 ឆ្នាំ និងក្រោម 65 ឆ្នាំ ឬមានកូនដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន អ្នកអាចមានសិទ្ធសម្រាប់ឥណទានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលដែលរកបានរបស់សហព័ន្ធ (EITC) ។ EITC គឺជាឥណទានដែលអាចសងត្រលប់មកវិញបានសម្រាប់បុគ្គល និងគ្រួសារដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $6,431 ក្នុងការប្រកាសបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលម្ដង។ EITC មិនរាប់ថាជាប្រាក់ចំណូលឡើយ។ ដូច្នេះមិនថាអ្នកទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញប៉ុណ្ណានោះទេ អ្នកនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលអ្នកត្រូវបានគេចុះឈ្មោះចូលរួម។

កាលពីឆ្នាំមុនៗ ប្រជាជន Philadelphia ច្រើនជាង 188,000 បានទទួលប្រាក់ EITC ត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែជាង 50,000 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះដែលមានសិទិ្ធ មិនដែលបានដាក់ពាក្យស្នើឡើយ ដែលមានទឹកប្រាក់ច្រើនជាង 131 លានដុល្លារមិនត្រូវបានដក។ ហើយទឹកប្រាក់ដែលប្រគល់ត្រឡប់មកវិញជាមធ្យមគឺ $2,500 ។ វាគឺជាប្រាក់របស់អ្នក។ ដូច្នេះនេះជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកដែលត្រូវទទួលបានប្រាក់មកវិញ។ វិបសាយនេះនឹងជួយដល់អ្នក៖

 • ស្វែងយល់ថាតើ អ្នកមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ឬយ៉ាងណា
 • គណនាចំនួនឥណទានពន្ធអតិបរមា
 • ស្វែងរកអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នកបំពេញលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ
 • ទាមទារឥណទានពន្ធរបស់អ្នក

វិធានមូលដ្ឋានស្តីពីសិទ្ធិទទួលបាន

អ្នក ប្តី/ប្រពន្ធអ្នក និងកូនដែលមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ ដែលអ្នកសរសេរលើលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ត្រូវតែមានលេខសន្តិសុខសង្គម ដែលនៅមានសុពលភាព។

ស្ថានភាពការដាក់លិខិតប្រកាស

អ្នកមិនអាចទាមទារប្រាក់ EITC បានទេ ប្រសិនបើស្ថានភាពដាក់លិខិតប្រកាសរបស់អ្នក គឺរៀបការ ដាក់លិខិតប្រកាសដោយឡែក ប៉ុន្តែ អ្នកអាចទាមទារប្រាក់ EITC ក្នុងករណីដែលអ្នក៖

 • បានរៀបការរួច ការដាក់ពាក្យរួមគ្នា
 • មេគ្រួសារ
 • មេម៉ាយ/ពោះម៉ាយដែលមានសិទ្ធិ
 • នៅលីវ

តើចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមដែរឬទេ?

សម្រាប់សេចក្តីលម្អិតពេញលេញអំពីឥណទានពន្ធចំណូលរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ និងចំនួនប្រាក់ប៉ុន្មាន ដែលឥណទានពន្ធចំណូលនេះ អាចមានសម្រាប់អ្នក ឬគ្រួសាររបស់អ្នក សូមធ្វើដំណើរទៅ U.S. Internal Revenue Service

មានដែនកម្រិតលើចំនួនប្រាក់ ដែលអ្នកអាចរកបានក្នុងឆ្នាំពន្ធ 2018 ហើយនៅតែមានលក្ខណៈសម្បតិ្តគ្រប់គ្រាន់ទទួលបានប្រាក់ EITC។ ហើយ មានវិធីពីរយ៉ាង ដែលអ្នកអាចរកបានចំណូល៖

 • អ្នកអាចធ្វើការឲ្យអ្នកណាម្នាក់ ដែលបង់ប្រាក់ឲ្យអ្នក ឬ
 • អ្នកអាចជាម្ចាស់ ឬដំណើរការអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន។

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ 2018 ដោយផ្អែកលើការដាក់ស្ថានភាពគ្រួសារ

គ្មាន
$15,270
$20,950
$519
​មួយ​
$40,320
$46,010
$3,461
ពីរ​នាក់​
$45,802
$51,492
$5,716
​បីនាក់ ឬ​លើស​នេះ
$49,194
$54,884
$6,431

ចំណូលវិនិយោគអតិបរមា

ប្រសិនបើអ្នកមានចំណូលពីការវិនិយោគ ចំណូលត្រូវមានចំនួន $3,450 ឬតិចជាងនេះ ហើយត្រូវរាប់បញ្ចូលជាផ្នែកនៃកម្រិតអតិបរមានៃប្រាក់ចំណូល ក្នុងតារាងខាងលើ។

គណនា​ប្រាក់ EITC

Calculate your EITC

Tax Year 2018 Estimator

$

​​រក​​ប្រាក់ EITC

ដោយឥឡូវនេះ អ្នកដឹងពីចំនួនប្រាក់បន្ថែម ដែលអាចបានមកអ្នក អ្នកក៏គួរតែដឹងផងដែរថា មានអ្នកវិជ្ជាជីវៈ ដែលនឹងជួយអ្នករៀបចំពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធរបស់អ្នក ដោយឥតគិតថ្លៃ នៅទូទាំងទីក្រុង Philadelphia។ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្តីពីជំនួយរៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ រាប់ទាំងទីតាំង ម៉ោងប្រតិបតិ្តការ កន្លែងដែលផ្តល់សេវាណាត់ជួប ឬសេវាបញ្ជូន និងព័ត៌មានច្រើនថែមទៀត សូមចុច តំណ ខាងក្រោម។

ប្រសិនបើអ្នកយល់ថា អ្នកមិនត្រូវការជំនួយទេ ហើយងាយស្រួលរៀបចំលិខិតប្រកាសខ្លួនឯង សូមប្រើប្រាស់ទម្រង់ឥតគិតថ្លៃពី IRS។ ទាញយកទម្រង់នៅទីនេះ

ទទួល​បាន​ជំនួយ​នៅ​​​ទីតាំង​រៀប​ចំ​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ទីក្រុង​ Philadelphia​ ដែល​នៅ​ក្បែរ​អ្នក។

 • Center City Super Site @ RISE

  1425 Arch Street, Philadelphia, PA 19102


  Open:
  • Mon., Tue., Wed. & Fri.: 9 a.m.–5 p.m.
  • Thu.: 9 a.m.–7 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • District 1199C Training Fund

  100 S. Broad St., Philadelphia, PA 19102

  10th Floor, 1199C members only


  Open:
  • Wed.: 3:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Philadelphia Chinatown Development Corporation

  301-305 N. 9th St., Philadelphia, PA 19107


  Open:
  • Sat.-Sun.: 9 a.m.–3:30 p.m.
   Open 2/9-3/10 - Closed 2/23-2/24

 • SEPTA Suburban Station

  800-209-2914

  16th Street and JFK Blvd., Philadelphia, PA 19102

  Appointments

  Opens Monday January 28, 2019. At the entrance to Regional Rail Tracks 1 & 2 (across from SEPTA Information Desk). Must call to make an appointment.


  Open:
  • Mon., Wed., Thurs., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Women in Transition (WIT)

  215-564-5301

  718 Arch Street, Suite 401N, Philadelphia, PA 19106

  English

  Appointments

  Opens Tuesday February 5, 2019. Must call to make an appointment.


  Open:
  • Tue.: 10 a.m.–3 p.m.

 • CareerLink Northwest

  5847 Germantown Ave., Philadelphia, PA 19144


  Open:
  • Mon.–Wed.: 4 p.m.–8 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Indochinese-American Council

  4934 Old York Rd., Philadelphia, PA 19141


  Open:
  • Tue. & Thurs.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Wed.: 3 p.m.–7 p.m.

 • Juvenile Justice Center

  100 W. Coulter Street, Philadelphia, PA 19144

  Drop-off

  Opens Wednesday February 6, 2019. Filers can drop off their tax return information during hours of operation and come back to review and sign their return when it has been completed.


  Open:
  • Wed.: 10 a.m.–4 p.m.

 • HACE Business & Visitor Center

  2708 N. 5th St., Philadelphia, PA 19133


  Open:
  • Tue. & Thu.: 10 a.m.–4 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Impact Services

  1952 E. Allegheny Ave., Philadelphia, PA 19134


  Open:
  • Tue. & Thu.: 4:30 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Municipal Services Building

  2741 N. 22nd St., Philadelphia, PA 19132

  Drop-off only


  Open:
  • Mon., Tue., Thu., Fri.: 10 a.m.–3 p.m.

 • North Central Financial Center

  1415 N. Broad St., Philadelphia, PA 19122

  Suite 222


  Open:
  • Mon.-Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.

 • Temple ECE Center

  1509 Cecil B. Moore Ave., Philadelphia, PA 19121

  2nd Floor


  Open:
  • Mon.: 12:30 p.m.–6:30 p.m.
  • Fri. & Sat.: 9 a.m.–1 p.m.

 • Northeast Super Site

  2141 Cottman Ave., Philadelphia, PA 19152

  Unit 32


  Open:
  • Mon.–Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–5 p.m.

 • Dixon House

  1920 S. 20th St., Philadelphia, PA 19146


  Open:
  • Mon. & Wed.: 5 p.m.–7:30 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • United Communities

  2029 S. 8th St., Philadelphia, PA 19148


  Open:
  • Thu.: 3 p.m.–6 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • Ebenezer Church

  5649 Christian St., Philadelphia, PA 19143


  Open:
  • Mon. & Tue.: 12 p.m.–6 p.m.
  • Wed. & Thu.: 10 a.m.–2 p.m.
  • Mon. & Tue.: 9 a.m.–2 p.m.

 • ACHIEVEability

  215-748-8800 ext. 8839

  59 N 60th Street, Philadelphia, PA 19139


  Open:
  • Tue. & Thu.: 9 a.m.–7 p.m. (by appointment only - call 215-557-8484)
  • Sat.: 9 a.m.–12 p.m.

 • Mount Pisgah A.M.E. Church

  428 N. 41st St., Philadelphia, PA 19104


  Open:
  • Mon.: 2 p.m.–7:30 p.m.
  • Fri.: 10 a.m.–3 p.m.
  • Sat.: 9 a.m.–3 p.m.

 • ParkWest Town Center (formerly Anna’s Linens store)

  1575 N 52nd Street, Philadelphia, PA 19131


  Open:
  • Tue. & Thu.: 10 a.m.–7 p.m.
  • Wed.: 10 a.m.–5 p.m.
  • Sat.: 10 a.m.–3 p.m.

 • Free Library of Philadelphia Walnut West Branch

  800-209-2914

  201 South 40th Street, Philadelphia, PA 19104

  Appointments

  Opens Saturday February 2, 2019. Closed 2/23 & 3/23. Must call to make an appointment.


  Open:
  • Sat.: 10:30 a.m.–4 p.m.

 • Ceiba

  174 Diamond St., Philadelphia, PA 19122

  Español

  Appointments Only


  Open:
  • Fri. & Sat.: 9:30 a.m.–5 p.m.

​ទទួល​បាន​ប្រាក់ EITC

នេះជារបៀបទាមទារប្រាក់ EITC របស់អ្នក និងអ្វីដែលអ្នកគួរយកមកជាមួយ។

អ្នកមិនអាចទទួលបាន EITC របស់អ្នកបានទេលុះត្រាតែអ្នកប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធសហព័ន្ធ និងទាមទារយកវា។ មុនពេលអ្នកទៅរកទីតាំងមួយក្នុងចំណោមទីតាំងរៀបចំពន្ធឥតគិតថ្លៃរបស់ Philadelphia នានា សូម យកព័ត៌មានខាងក្រោមមកជាមួយអ្នកដើម្បីធានាថា ការប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានធ្វើដោយត្រឹមត្រូវ។ អ្នកត្រូវដាក់ពាក្យមិនឱ្យហួសថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ឆ្នាំ 2019 ឡើយ។

 • ប័ណ្ណសន្តិសុខសង្គម លិខិតបញ្ជាក់លេខសន្តិសុខសង្គម ឬឯកសារដទៃទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលបញ្ជាក់ពីមនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នកសរសេរឈ្មោះលើលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។
 • ថ្ងៃកំណើតសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលអ្នករាយក្នុងលិខិតប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធរបស់អ្នក។
 • ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតប្រកាសពន្ធរដ្ឋ និងរដ្ឋសហព័ន្ធឆ្នាំមុន។
 • របាយការណ៍ចំណូលទាំងអស់ ដូចជាទម្រង់ W-2 និង 1099 សំណងសន្តិសុខសង្គម និងភាពគ្មានការងារធ្វើ ព្រមទាំងរបាយការណ៍ដទៃទៀត ដូចជា ប្រាក់សោធនិវត្ត ប័ណ្ណភាគហ៊ុន ផលប្រយោជន៍ និងឯកសារដទៃទៀតដែលបង្ហាញពីការកាត់ទុកពន្ធ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបើកអាជីវកម្ម ឬកសិដ្ឋាន សូមប្រមូលកំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់របស់អ្នក។
 • កំណត់ត្រាចំណាយទាំងអស់ ដូចជា ថ្លៃសាលា ការប្រាក់បញ្ចាំ ឬពន្ធអចលនទ្រព្យ។
 • លេខផ្លូវធនាគារ និងលេខគណនីដើម្បីដាក់បញ្ញើប្រាក់បង្វិលវិញ ទាំងឡាយដោយផ្ទាល់។
 • ព័ត៌មានថែទាំកូនក្នុងបន្ទុក ដូចជា ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកថែទាំដែលបានប្រាក់ឈ្នួល និងលេខសន្តិសុខសង្គម ឬលេខអត្តសញ្ញាណពន្ធដទៃទៀតរបស់ពួកគេ។
 • ប្រសិនបើអ្នកបានទិញការធានារ៉ាប់រងតាមរយៈ Health Insurance Marketplace សូមប្រើទម្រង់ 1095-A , Health Insurance Marketplace Statement។

Download Informational Flier (PDF , 1MB)

នោះជាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលត្រូវមាន។ ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានសិទ្ធិ សូមទៅ និងទាមទារឥណទានពន្ធប្រាក់លើចំណូលដែលរកបានរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិ! វាគឺជាប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នកទទួលបានវា។ ហើយត្រូវចាំថា អ្នកអាចទទួលបានជំនួយដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីរៀបចំប្រកាសបង់ប្រាក់ពន្ធ ប្រចាំឆ្នាំ 2018 បើទោះបីជាអ្នកមិនមានសិទ្ធិទទួលបាន EITC ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរផ្សេងទៀតអំពី EITC សហព័ន្ធ សូមចូលមើលសេវាប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។